Algemene voorwaarden, annuleringsbeleid en gegevensbescherming

1.1 Verkoper – online winkel dreamforwood.eu.

1.2. onlineshop – een reeks websites van dreamforwood, te vinden op dreamforwood.eu.

1.3. voorwaarden – in deze voorwaarden worden de beginselen uiteengezet die de rechtsgrondslag vormen voor het gebruik van de online shop. De bepalingen van het Reglement bepalen, samen met de bepalingen van de wet die van kracht is op het grondgebied van de Republiek Polen, exclusief de rechten en plichten van de Klanten van de Shop, evenals de rechten, plichten en reikwijdte van de aansprakelijkheid van personen die het recht hebben om de diensten die via de Online Shop worden aangeboden te exploiteren en te beheren. Deze bepalingen vormen een geheel van universele regels die van toepassing zijn op alle Shopklanten, maar er kunnen verdere beperkingen zijn op het gebruik van Shopklanten, opgelegd door technische en/of wettelijke voorwaarden.

1.5 Shop Klant – een volwassene die de Online Winkel heeft bezocht, het ingevulde Bestelformulier naar de Verkoper heeft gestuurd en deze Voorwaarden heeft aanvaard en die het recht heeft om alle voor hem beschikbare faciliteiten te gebruiken, met inachtneming van de Regels en de instructies, wachtwoorden en links in de Online Winkel.

1.6 Gebruiker – iedere persoon die beperkt gebruik maakt van de middelen van de Online Winkel, d.w.z. zonder de registratieprocedures te doorlopen, op voorwaarde dat deze mogelijkheden door dreamforwood.eu ter beschikking zijn gesteld. In het bijzonder sluit het ontbreken van een registratieprocedure de aansprakelijkheid van de Gebruiker krachtens punt 3 van deze Voorwaarden niet uit.

1.7 Registratie – de Klant vult het formulier voor de aankoop van een product op de website van de Online Winkel in door persoonlijke gegevens, contactgegevens en e-mailadres te verstrekken. Het invullen van het bestelformulier is vereist om een koopovereenkomst te sluiten tussen de Verkoper en de Klant van de Online Winkel.

1.8. wachtwoord – wordt ontvangen samen met een e-mail ter bevestiging van de aankoop, die samen met het e-mailadres nodig is om in te loggen.

1.9. koopcontract – een contract dat tussen de verkoper en de klant van de online shop wordt gesloten in de vorm die in deze Voorwaarden wordt gespecificeerd.

1.10. Levering – de levering van de bestelde goederen door de Verkoper aan de Klant, die de uitvoering vormt van een dienst van Dreamforwood in overeenstemming met de Koopovereenkomst. De levering kan geschieden met eigen vervoermiddelen van de Verkoper of door de diensten van externe bedrijven.

2.1. Online winkel op dreamforwood.eu door Kostiantyn Zubaryk

3.1. De klant/gebruiker van de winkel is verplicht een krasje te geven op het ingevulde bestelformulier. Het inloggen op de website van de onlineshop door de klant/gebruiker van de shop geldt als aanvaarding van deze bepalingen.

3.2 De klant/gebruiker van de shop is verplicht de online shop te gebruiken op een manier die niet in strijd is met de wet, de rechten van derden, de regels van sociale coëxistentie en deze bepalingen.

3.3 De klant/gebruiker van de shop is verplicht zich te onthouden van alle activiteiten die de werking van de online shop en het gebruik van de door de shop aangeboden middelen en functionaliteiten kunnen belemmeren of hinderen op een manier die hinderlijk is voor andere gebruikers.

3.4 Het invullen van het bestelformulier door de klant/gebruiker komt neer op zijn verklaring dat:

(a) de in het Bestelformulier verstrekte gegevens volledig en juist zijn,
b) kennis te hebben genomen van het uitvoeringsreglement en zich ertoe te verbinden de bepalingen ervan na te leven.
3.5 Het is niet toegestaan om commentaar of meningen over producten te publiceren die:

a) persoonlijke en contactgegevens bevatten,
b) reclame maken voor of het bevorderen van de eigen of buitenlandse zakelijke activiteiten,
c) inhoud bevatten die als SPAM wordt beschouwd – niet thematisch gerelateerd aan het product waarop wordt gereageerd, of inhoud die lijkt op nieuws en aankondigingen
d) het gaat om de verspreiding van pornografische inhoud,
e) in strijd zijn met de Poolse of internationale wetgeving, goede zeden of morele normen,
f) de waardigheid of persoonlijke rechten van andere personen of bedrijven te schenden,
g) het steunen van radicale sociale opvattingen of het bepleiten van dergelijke opvattingen (discriminatie op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, godsdienst of andere),
h) de mogelijkheid van anderen om gebruik te maken van de middelen van de Online Winkel te verhinderen of aanzienlijk te belemmeren.

3.6 Verantwoordelijkheid van de winkelklant/gebruiker:

Indien derden vorderingen instellen tegen Dream for Wood wegens inbreuk op wetten (waaronder auteursrechten, merkrechten, principes van eerlijke concurrentie, regels van sociale coëxistentie), persoonlijke rechten (waaronder beeldrechten) als gevolg van het plaatsen van een Winkel door de Klant/Gebruiker – verbindt de Klant/Gebruiker zich ertoe om op eigen kosten en risico alle juridische stappen te ondernemen om Dream for Wood adequaat te beschermen tegen dergelijke vorderingen.

4.1 De op de website van de Online Shop gepresenteerde productbeschrijvingen komen overeen met de door de productaanbieder gepresenteerde feiten.

4.2 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten in de beschrijvingen die het gevolg zijn van de presentatie van onjuiste of misleidende informatie door de fabrikant of de distributeur van een bepaald product.

4.3 De Verkoper is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die door de fabrikant of de distributeur worden aangebracht zonder de Verkoper daarvan op de hoogte te brengen.

5.1 Bestellingen kunnen op elk moment van het jaar worden geplaatst. De Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de aanvaarding en de verwerking van bestellingen op te schorten in de volgende gevallen:

a) op feestdagen en vrije dagen,
b) in geval van uitputting van de voorraad,
c) tijdens technische onderbrekingen die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de online shop,
d) om redenen buiten de wil van de Verkoper.
5.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen, is de klant/gebruiker van de online shop verplicht om actuele persoonlijke en contactinformatie te verstrekken – inclusief het leveringsadres, e-mailadres (e-mail). Dit is noodzakelijk om de uit het koopcontract voortvloeiende verplichtingen na te komen.

5.3 Het plaatsen van een bestelling vormt een aanbod in de zin van het Duitse Burgerlijk Wetboek, dat de winkelklant/gebruiker aan de verkoper doet. Na het plaatsen van de bestelling zal een bericht naar het in het bestelproces opgegeven e-mailadres worden gestuurd om de bestelling te bevestigen. Het komt neer op de bevestiging van de sluiting van de koopovereenkomst door de winkelklant/gebruiker.

5.4 De keuze van de wijze van betaling (betaling in geval van de bestelling door online betaling door de Partner of het afsluiten van de rembours transactie aan de geselecteerde koerier), waarbij de Winkelklant / Gebruiker verplicht is om één van de hierboven genoemde betaalwijzen te kiezen.

5.5 Indien u kiest voor de betaalwijze onder rembours, gaat de verkoper onmiddellijk na bevestiging van de koopovereenkomst door de klant/gebruiker over tot uitvoering van de overeenkomst.

5.6 Indien het niet mogelijk is om de koopovereenkomst volgens de bestelling van de Klant/Gebruiker uit te voeren omdat een van de artikelen van de bestelling ontbreekt, zal de Klant/Gebruiker contact opnemen met de Verkoper om de regels voor de uitvoering van de koopovereenkomst vast te stellen. De bestelling zal worden verwerkt zonder ontbrekende artikelen indien de klant/gebruiker van de winkel daarmee instemt. Indien de klant/gebruiker van de winkel niet akkoord gaat, vervalt het koopcontract.

5.7 De termijn voor levering van de bestelde goederen is in de regel niet langer dan 3 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de betaling op de door de verkoper aangegeven rekening of vanaf de datum van bevestiging van de wens tot betaling van de goederen bij aflevering, maar de verkoper behoudt zich het recht voor de goederen op een latere datum te leveren, niet langer dan 14 werkdagen vanaf de datum van het sluiten van de koopovereenkomst.

5.8 De Zakelijke Klant/Gebruiker heeft het recht om in aanwezigheid van een medewerker van de koeriersdienst te controleren of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelling. De handtekening van de zakelijke klant/gebruiker op de vrachtbrief betekent bevestiging van de conformiteit van de levering met de koopovereenkomst.

5.9 Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Wegens de beperkte hoeveelheid goederen kunnen bestellingen die na het voorraadniveau worden geplaatst, niet worden verwerkt; dit zal door de medewerker van de Verkoper per e-mail aan de Zakelijke Klant/Gebruiker worden meegedeeld.

6.1 Klanten/gebruikers van de winkel kunnen PayPal gebruiken als betaalmethode.

7.1 Alle prijzen in de online shop zijn vermeld in EURO, het zijn brutoprijzen. De in de online winkel vermelde prijzen zijn exclusief de leveringskosten, die afzonderlijk aan de bestelling worden toegevoegd.

7.2 De vermelde prijzen zijn geldig op het ogenblik van de bestelling door de klant/gebruiker van de online winkel.

7.3 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de in de winkel beschikbare prijzen te wijzigen, de verkoop te beëindigen vóór het op de website van de Online Winkel aangegeven tijdstip en om alle soorten promoties en uitverkopen te annuleren.

8.1 De klant/gebruiker van de winkel heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van het pakket met de bestelde goederen de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de verkoper te zenden of door contact op te nemen met de winkel op het vermelde telefoonnummer.

8.2 In geval van herroeping van de koopovereenkomst, ontvangt de Klant/Gebruiker van de Winkel een terugbetaling ten bedrage van de prijs van de gekochte goederen, waarbij hij/zij verplicht is de ontvangen goederen ongewijzigd, in hun originele verpakking en onbeschadigd, samen met een leesbaar ingevulde retourkaart, waarvan hij/zij een voorbeeld zal ontvangen na vooraf contact te hebben opgenomen met het kantoor van de Winkel, op te sturen.

8.3 De terugbetaling van de tegenwaarde van de gekochte goederen geschiedt op het door de winkelier/gebruiker opgegeven rekeningnummer.

8.4 De shopklant/gebruiker heeft in de volgende gevallen niet het recht om zich uit de koopovereenkomst terug te trekken:

(a) de met instemming van de winkelklant/gebruiker begonnen dienstverlening, indien deze is begonnen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen waarbinnen de winkelklant/gebruiker zich uit de koopovereenkomst kan terugtrekken,
(b) met betrekking tot geluids- en beeldopnamen en computerprogramma’s die op gegevensdragers zijn opgeslagen, nadat de oorspronkelijke verpakking door de klant/gebruiker van de winkel is verwijderd,
(c) contracten voor diensten waarbij de prijs of vergoeding uitsluitend afhankelijk is van prijsbewegingen op de financiële markt,
(d) diensten die de kenmerken hebben die de winkelier/gebruiker in de door hem geplaatste bestelling heeft vermeld of die nauw met zijn persoon verband houden,
e) Diensten die wegens hun aard niet voor terugbetaling in aanmerking komen of waarvan het onderwerp aan snelle kwaliteitsvermindering onderhevig is,
f) levering van de pers,
g) diensten in verband met gokken en weddenschappen.
8.6 De kosten voor het terugzenden van de goederen naar de verkoper zijn ten laste van de klant/gebruiker van de winkel en zijn niet terugbetaalbaar.

9.1 Indien het gekochte product defect is, zal de Verkoper, naar zijn keuze, het product herstellen, het ter herstelling naar de fabrikant sturen, het omruilen voor een defectvrij product en de betaalde prijs geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Indien de Klant geen goederen heeft gekocht, kan de Verkoper goederen met vergelijkbare parameters aanbieden.

9.2 De levering van het gebrekkige artikel aan de Verkoper geschiedt op kosten van de Klant van de winkel en het pakket dient vergezeld te gaan van het bij de levering overhandigde aankoopbewijs.

9.3 De termijn voor het onderzoek van klachten bedraagt 14 dagen. In bijzondere gevallen waarover de Verkoper geen controle heeft, kan deze termijn worden verlengd.

10.1 Bij het gebruik van de Online Winkel (bestaande uit accountregistratie, bestellingen, inschrijving op de nieuwsbrief), verstrekt de Klant zijn/haar persoonsgegevens. De verstrekking van persoonsgegevens door de Klant geschiedt op vrijwillige basis, maar is noodzakelijk om aankopen te kunnen doen en gebruik te kunnen maken van de diensten van de Online Winkel waarvoor de verstrekking van persoonsgegevens vereist is.

10.2 De beheerder van de persoonsgegevens waarnaar verwezen wordt in punt 10.1 is dreamforwood.eu.

10.3 In aangelegenheden met betrekking tot persoonsgegevens kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: contact.wooden.store@gmail.com

10.4 De beheerder heeft een inspecteur voor de bescherming van persoonsgegevens aangesteld, die per e-mail te bereiken is op contact.wooden.store@gmail.com. De inspecteur is u graag van dienst bij alle aangelegenheden in verband met de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder bij het beantwoorden van vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens

10.5 Door het verstrekken van gegevens verklaart de Klant dat de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens zijn/haar gegevens zijn.

10.6 Gedetailleerde informatie over de omvang van de ontvangen persoonsgegevens, het doel en de wijze van verwerking ervan en de rechten van de klant zijn te vinden in het Privacybeleid .

11.1. Op aangelegenheden die niet door de Regels worden geregeld, zijn de toepasselijke bepalingen van het Poolse recht van toepassing, in het bijzonder de Wet betreffende de verlening van diensten langs elektronische weg.

11.2 Alle geschillen die tussen de Klant en de Verkoper in verband met de Online Shop ontstaan, zullen in der minne worden geschikt. Alleen indien geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen beide partijen de zaak voorleggen aan de rechtbank die bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de verkoper.

11.3 De Voorwaarden worden van kracht op de dag dat ze op de website scratch-store.com worden geplaatst.